Ανακοινώσεις

.


Εγγραφές στην Α΄ δημοτικού

                                                     Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

  Οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2015-16 αρχίζουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.
Στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται υποχρεωτικά οι μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί το 2009.

             Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:

·         Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.
·         Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
·         Το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή. (δίνεται στο νηπιαγωγείο  ή κατεβάστε το εδώ  
·         Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας κατά την κρίση του Διευθυντή. π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ,  σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ).

·         Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου. (Παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο).

                                             
 Προγράμματα εκπαιδευτικής υποστήριξης στο σχολείο μας

E-mailΕκτύπωσηPDF«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για πέντε σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, και υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από κατάλληλες δομές.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τους κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΑΠ 1,2,3»
ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013
Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχε ως βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης.
Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.
Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Επίσης, απασχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).
Οι κύριες Δράσεις της  Πράξης είναι οι ακόλουθες:
 1. Δράση 1: Εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας. Η Δράση 1 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση της Πράξης, καθώς επίσης και την πρόσληψη και μισθοδοσία των Εκπαιδευτικών μέσω των Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών για την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας. Επίσης, περιλαμβάνει την πρόσληψη και μισθοδοσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του αναγκαίου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες δημοσιότητας για την ορθή προβολή της Πράξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της..
 2. Δράση 2: Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών (σύμβουλοι ειδικής και γενικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων) και εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής και γενικής αγωγής, οι οποίοι λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές για τη ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι σχολικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν τη διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη διάχυση της γνώσης.
 3. Δράση 3: Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και Συγκέντρωση και Συμπλήρωση Επιμορφωτικού Υλικού και Ειδικών Εργαλείων. Η Δράση 3 περιλαμβάνει την ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής που έχουν αναπτυχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τη συγκέντρωση και συμπλήρωση εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικών και ειδικών εργαλείων για άμεση αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς για την εξατομικευμένη υποστήριξη της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 4. Δράση 4: Φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η αποτίμηση της υλοποίησης της Πράξης.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                         Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 
  Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος της προληπτικής ιατρικής που εφαρμόζεται στα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης, τις επόμενες ημέρες θα επισκεφτεί το σχολείο μας οδοντίατρος από το Κέντρο Υγείας Κισάμου. Παρακαλούμε οι μαθητές να κρατούν την οδοντόβουρτσά τους. 
  Τρίτη 3/3/2015 θα εξεταστούν οι μαθητές των Α & Β τάξεων.
  Τετάρτη 4/3/23015 θα εξεταστούν οι μαθητές των Γ & Δ τάξεων.
  Πέμπτη 5/3/2015 θα εξεταστούν οι μαθητές των Ε & ΣΤ τάξεων.

                                                                                                                                      Από το σχολείο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                          Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

1. Την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015, τα παιδιά θα έρθουν το πρωί στο σχολείο, αποκριάτικα ντυμένα και χωρίς τσάντες. Θα σχολάσουν στις 12:30 μ.μ.. Το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά. Απαγορεύονται τα κομφετί, οι αφροί και τα επικίνδυνα παιχνίδια.


2. Την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015 οι συμμετέχοντες στο καρναβάλι θα πρέπει να βρίσκονται στη διασταύρωση του Λουσακιανού δρόμου (φροντιστήριο Χοχλάκη) στις 14.45. Μετά την παρέλαση της δικής μας ομάδας(και όχι όλων των αρμάτων), τα παιδιά θα τα παραλάβουν οι γονείς από την αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κισάμου.


                                                              ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
''Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στη Βουλή των Ελλήνων''
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κίσαμος 5/2/2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                  Αριθμ.Πρωτ. 13
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 
12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο ΚΙΣΑΜΟΥ
Ταχ/κή δ/νση   : Κίσαμος Χανίων                                      ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες: Μπατουδάκης Μιχάλης
Τηλέφωνο: 2822022042
FAX: 2822022042
email: mail@2dim-kisam.chan.sch.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδρομής για τη Βουλή των Ελλήνων»

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Στ΄ τάξης του σχολείου μας στη Βουλή των Ελλήνων, ζητούμε κλειστές προσφορές από τα τουριστικά γραφεία μέχρι 23-2-2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στα γραφεία  του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου 2ου Κισάμου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

21-5-2015: Λιμάνι Πειραιά - Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης - Μουσείο της Ακρόπολης - Βουλή - Ευγενίδιο Ίδρυμα (Πλανητάριο)-Λιμάνι Πειραιά - Επιβίβαση στο πλοίο.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 33
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΓΟΝΕΩΝ: 25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ: 3 (1 αρχηγός και 2 συνοδοί)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 61
ΟΡΟΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 • Λεωφορείο μετακίνησης από Κίσαμο προς το λιμάνι της Σούδας στις 20-5-2015.
 • - Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τις 20-5-2015 από Σούδα προς Πειραιά σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες για τους μαθητές και τους συνοδούς.
 • Λεωφορείο μετακίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Αθήνα.
 • - Επαγγελματίας Ξεναγός στο Μουσείο της Ακρόπολης και στην Ακρόπολη.
  - Εισιτήρια εισόδου στην Ακρόπολη και στο Μουσείο Ακρόπολης(μόνο για τους συνοδούς γονείς)
  - Ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις 21-5-2015 από Πειραιά προς Σούδα σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες για τους μαθητές και τους συνοδούς.
 • Λεωφορείο μετακίνησης από λιμάνι της Σούδας προς την Κίσαμο στις 22-5-2015.
 • - Ασφαλιστική Κάλυψη.
  - Φ.Π.Α.
  - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και  τους μαθητές.
                                                                 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας και στις περιηγήσεις - ξεναγήσεις
2. Για τις δύο ακτοπλοϊκές μεταφορές του σχολείου όλοι οι μαθητές θα είναι τακτοποιημένοι με εισιτήρια σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (κρεβάτια σε όλους τους μαθητές) καθώς και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί. Στην περίπτωση δε υπόλοιπου κρεβατιού σε καμπίνα με αριθμό παιδιών μικρότερου των τεσσάρων (4), καμία εισαγωγή ατόμου άσχετου με τα μέλη της εκδρομής, σαφώς οριζόμενου από τη ναυτιλιακή εταιρεία.
Επίσης, τόσο για την ασφαλέστερη μετακίνηση όσο και την άμεση επίβλεψη των μαθητών, οι καμπίνες τους να είναι συνεχόμενες και στον ίδιο όροφο του πλοίου.
3. Δέκα μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να φέρει ΓΡΑΠΤΗ  επιβεβαίωση της Ναυτιλιακής εταιρείας για την κράτηση των διαθέσιμων εισιτηρίων και καμπίνων για τη μεταφορά των μαθητών του σχολείου και για τις δύο διαδρομές. Μια εβδομάδα πριν την αναχώρηση να έχουμε τους αριθμούς των καμπίνων ώστε να γίνει κατανομή των μαθητών σ’ αυτές.
4. Στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισμού του ενδιαφερομένου.
5. Θα υπάρχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.
6. Από τη συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς εκτέλεσής της και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή.
7. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  της εκδρομής και την πιο ΠΡΟΣΙΤΗ τιμή.
Θα ληφθεί υπόψη η εν γένει κατάσταση των λεωφορείων και το αν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
                                                                                        Ο Δ/ντής του Σχολείου


                                                                                        ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                             Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015
  Την Τρίτη 10/2/2015 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Κισάμου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ομιλίες:
Συντονίστρια: Καζάκου Γεωργία: Παιδίατρος Χανιά, Πρόεδρος Συλλόγου Παιδιάτρων Ιδιωτικού Τομέα Κρήτης.
1.       «Πώς θα θωρακίσουμε τα παιδιά ενάντια στις λοιμώξεις»
Ομιλητής:  Μάρθα Ρενιέρη- Καρανάσου Παιδίατρος Χανιά
2.       «Στρες και αγχώδεις διαταραχές στην παιδική ηλικία»
Ομιλητής: Μαυρεδάκη Πηνελόπη: Παιδίατρος, Επιμελήτρια Παιδιατρικής Κλινικής Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Ερωτήσεις κοινού-συζήτηση.
Διοργανωτές:
1.       Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
2.       Δήμος Κισάμου
3.       2ο Δημοτικό σχολείο Κισάμου
4.       2ο Νηπιαγωγείο Κισάμου
5.       Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημ. Σχ. Κισάμου
6.       Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Νηπ/γείου Κισάμου
                                                                            
                                                                                                      Από το σχολείο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                            Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015
  Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 15/1/2015 οι μαθητές μας θα παρακολουθήσουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Κισάμου,θεατρική παράσταση με θέμα: '' ΝΕΦΕΛΟΚΑΜΩΜΑΤΑ'', από τις Νεφέλες του Αριστοφάνη.
Τιμή εισιτηρίου για κάθε άτομο 3ευρώ.
                                                                                                                          Από το σχολείο


ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
                      Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014
Αγαπητοί γονείς και μαθητές σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 4, §§ 1.δ των Π. Δ 200 & 201 /1998 (ΦΕΚ 161Α), τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, δε λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου για τις διακοπές των Χριστουγέννων.
                                                                     Από το σχολείο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Παρασκευή 19/12/2014

Οι βαθμοί του 1ου τριμήνου θα δοθούν στους γονείς των μαθητών μας από τις 11.45-14.00.

Βαθμούς θα πάρουν οι μαθητές των Γ, Δ, Ε & Στ τάξεων.

Οι γονείς των μαθητών των Α & Β τάξεων θα ενημερωθούν προφορικά.

Στο χώρο του σχολείου θα υπάρχει Χριστουγεννιάτικο παζάρι, με κατασκευές των μαθητών –τριών μας. Τα χρήματα θα διατεθούν για τις ανάγκες του σχολείου.

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας θα εισπράξει την ετήσια εισφορά 10 € ανά οικογένεια.

Δευτέρα 22/12/2014

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου και στις 10.00, θα πραγματοποιηθεί η χριστουγεννιάτικη γιορτή μας.

Τρίτη 23/12/2014

Θα γίνει εκκλησιασμός των μαθητών στον Ι. Ν. του Αγίου Σπυρίδωνος. Από το Σύλλογο Γονέων του σχολείου θα μοιραστούν δώρα στους μαθητές.

Τις παραπάνω ημερομηνίες το ωράριο λειτουργίας του σχολείου δεν αλλάζει και το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά.


Καλά Χριστούγεννα!

Η νέα χρονιά να είναι ελπιδοφόρα και δημιουργική για όλους μας!

 

1ο Μαθητικό Συνέδριο
                       4ης περιφέρειας  Χανίων                                  

Λίγα λόγια για το συνέδριο 

 Οι μεγάλοι λέμε ότι αυτός ο κόσμος δεν μας ανήκει αλλά τον έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο Σχολείων της 4ης περιφέρειας οι μαθητές και μαθήτριες της Ε’ τάξης θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν τις απόψεις τους αλλά και τις προτάσεις τους για σοβαρά θέματα της καθημερινότητας όπως τα έχουν επεξεργαστεί στην τάξη, στο σχολείο και στην κοινωνία. Το 1ο Μαθητικό Συνέδριο οργανώνεται για να δοθεί ένα βήμα σε αυτές τις μαθητικές φωνές. Έχει ως στόχο να συμβάλλει στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και των σχολείων αλλά επίσης να δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας χωρίς γεωγραφικά ή ηλικιακά όρια.  

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1ο Κισάμου: Ατμοσφαιρική ρύπανση – Κλιματικές αλλαγές

Βουκολιών: Το νερό πηγή ζωής

Κανδάνου: Τα σκουπίδια στην περιοχή της Καντάνου

Κολυμβαρίου Ε2: Η διάβρωση της ακτής του Κολυμβαρίου

Παλαιόχωρας Ε1: Η σπατάλη της Ενέργειας και η χρήση Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας

Παλαιόχωρας Ε2: Νερό, η αρχή και το τέλος της ζωής

ΥΓΕΙΑ

Κολυμβαρίου Ε1: Κάπνισμα – Λέμε ΟΧΙ στο τσιγάροΠλατάνου: Τροχαία ατυχήματα

Σφακοπηγαδίου: Υγιεινή Διατροφή για μια Καλή Ζωή

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ


2ο Κισάμου (Ε1 & Ε2): Γνωρίζω την ιστορία του τόπου μου

3ο Κισάμου: Με τα μάτια της ψυχής μας

Δραπανιά: Παιδιά, ηλεκτρονικές συσκευές, Διαδίκτυο – Επιπτώσεις στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους

Κουντούρας: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ταυρωνίτη: Συνυπάρχω, συνυπάρχουμε, θα συνυπάρχουμε

Pause                                                     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                                                        Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014
       Αγαπητοί γονείς,
    Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές της Α΄τάξης τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, της Β΄τάξης την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και της Γ΄τάξης την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ'' 
στη Χαλέπα Χανίων.
                                                                                                                            Από το σχολείο

                                                      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                                               Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014
      Αγαπητοί γονείς,
   Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο κανονικά και θα σχολάσουν στις 10.30. Μαθήματα δε θα γίνουν και το ολοήμερο τμήμα δε θα λειτουργήσει.
    Θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
                                                                                                                           Από το σχολείο
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                      Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

   Σας κάνουμε γνωστό ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος Αντιφυματικός εμβολιασμός ως προληπτικό μέτρο κατά της φυματίωσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνοντας τον κίνδυνο επανεμφάνισης μεγάλου αριθμού κρουσμάτων φυματίωσης (μετανάστες, μετακινούμενοι πληθυσμοί κλπ) συνιστά τη διεξαγωγή του αντιφυματικού εμβολιασμού.
 Φέτος θα εμβολιαστούν τα παιδιά που φοιτούν στην Α΄ τάξη, καθώς επίσης και τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας και τάξης που δεν εμβολιάστηκαν για διαφόρους λόγους.
Για τον εμβολιασμό των μαθητών είναι απαραίτητο το βιβλιάριο των εμβολίων.
Ο παραπάνω εμβολιασμός πραγματοποιείται μόνο στα σχολεία.
     Σε περίπτωση που κάποιοι γονείς αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, παρακαλούμε να προσκομίσουν βεβαίωση παιδιάτρου ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό και τον λόγο της άρνησής τους.
 
                                  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


            Ο/Η υπογραφ……………………………………………………………….


δηλώνω ότι επιτρέπω τη συμμετοχή του παιδιού μου …………………………….


…………..…………………………………….μαθητή,-τριας της Α τάξεως στον Αντιφυματικό εμβολιασμό. 


                                                                                                Ο δηλών


                                                                                                                                (υπογραφή)


Για την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.
        
                         ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
                                        Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014
   Αγαπητοί γονείς,
     Σας ενημερώνουμε ότι τη Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 οι μαθητές δε θα έρθουν στο σχολείο λόγω πραγματοποίησης εκλογών για την ανάδειξη των υπηρεσιακών μας συμβουλίων σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο.
  Την παραπάνω ημερομηνία όλοι οι εκπαιδευτικοί της χώρας έχουν νόμιμη άδεια απουσίας από τα καθήκοντα τους.
                                                       Από το σχολείο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014
  Η προσέλευση των μαθητών θα γίνει όπως όλες τις εργάσιμες ημέρες και θα σχολάσουν στις 10.30. Το Ολοήμερο τμήμα δε θα λειτουργήσει σύμφωνα με την υπ’ αριθ.Φ.31.4/10826/22-10-2014 εγκύκλιο της Δ/νσης Π. Ε. Χανίων, η δε πρωινή ζώνη του Ολοήμερου θα λειτουργήσει κανονικά.
  Στις 9.00 θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου στο μνημείο δίπλα από το σχολείο. Η γιορτή του σχολείου για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου στις 9.30.
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014
  Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου το σχολείο μας θα συμμετέχει στην καθιερωμένη παρέλαση που οργανώνει ο Δήμος Κισάμου, με μαθητές των Ε' και ΣΤ΄ τάξεων. Ώρα προσέλευσης των μαθητών στο σχολείο στις 9.30. Η παρέλαση θα γίνει στην οδό Σκαλίδη στις 12.00.
  Οι μαθητές θα προσέλθουν και θα αποχωρίσουν από την παρέλαση με ευθύνη των γονέων τους.
  Οι μεταφορές των μαθητών θα πραγματοποιηθούν και τις δύο ημέρες.
                                                                 Από το σχολείο

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
                                                 Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014
      Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες
 Σας προσκαλούμε στην επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κισάμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας στις 29 0κτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00.
Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:
 • Λογοδοσία επί των πεπραγμένων
 • Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
 • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου-εκπροσώπηση του συλλόγου γονέων στα διάφορα συλλογικά όργανα.
 Θέλουμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των γονέων, παλιών και νέων μελών, ώστε να βοηθήσουμε στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας.
                                                       Με εκτίμηση
                                             Από το Διοικητικό Συμβούλιο

                           ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                       Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014
  Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 οι:
 •  Α΄ Β΄ Γ΄ τάξεις θα πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και στο Νερόμυλο  Ποταμίδας Κισάμου
 •   Δ΄ Ε΄ τάξεις στα Αρχαία Φαλάσαρνα Κισάμου
 •   ΣΤ΄τάξη  στο Καστανόδασος Σηρικαρίου Κισάμου
   Η αναχώρηση από το σχολείο για όλες τις τάξεις  θα γίνει στις 8.30 και η επιστροφή στις 13.30 περίπου.
                                                                     Από το σχολείο

      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                                    Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014
 •   Σας ενημερώνουμε ότι η συνάντηση γονέων για την πρόοδο των μαθητών της Α΄τάξης θα γίνεται κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα και ώρα 11.00-12.20.
 •   Εάν έχετε στο σπίτι εφημερίδες και περιοδικά που δε χρειάζεστε, θα ήταν χρήσιμο να τα στείλετε με τα παιδιά στο σχολείο για να φτιάξουμε το κολάζ των γραμμάτων.
 •   Από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσουμε την αντιγραφή στο κόκκινο τετράδιο. Να θυμάστε να μαθαίνουν τα παιδιά για ορθογραφία στο σπίτι, ό,τι γράφουν στην αντιγραφή τους.
                                                                                                         
Οι δασκάλες της Α΄τάξης


Τα παιδιά μαθαίνουν από αυτά που βιώνουν…

Αν ένα παιδί μεγαλώνει με επικρίσεις,       
   μαθαίνει να καταδικάζει.

Αν ένα παιδί μεγαλώνει με εχθρότητα,     
    μαθαίνει να αντιδικεί.

Αν ένα παιδί μεγαλώνει με ειρωνεία,           
     μαθαίνει να είναι ντροπαλό.

Αν ένα παιδί μεγαλώνει με ντροπή,              
  μαθαίνει να είναι ένοχο.

Αν ένα παιδί μεγαλώνει με ανοχή,                
 μαθαίνει την υπομονή.

Αν ένα παιδί μεγαλώνει με ενθάρρυνση,         
      μαθαίνει την αυτοπεποίθηση.

Αν ένα παιδί μεγαλώνει με επαίνους,            
μαθαίνει να εκτιμά.

Αν ένα παιδί μεγαλώνει με δίκαιη μεταχείριση,   
μαθαίνει το δίκαιο.

Αν ένα παιδί μεγαλώνει με ασφάλεια,            
 μαθαίνει να έχει πίστη.

Αν ένα παιδί μεγαλώνει με επιδοκιμασία,     
μαθαίνει να είναι ικανοποιημένο με τον εαυτό του.

Αν ένα παιδί μεγαλώνει με αποδοχή και φιλία,    
  μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη στον κόσμο…

(από το ομώνυμο ποίημα της Dorothy Law Nolte, 1954)


Αποδεχτείτε τα αισθήματά τους

Για να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τα αισθήματά τους, οι γονείς πρέπει να αποδεχτούν και να σεβαστούν τα συναισθήματα των παιδιών.

 • Ακούστε σιωπηλά και προσεκτικά, δίνοντας την αμέριστη προσοχή σας.
 • Αναγνωρίστε τα συναισθήματα με μια λέξη.
  Αντί για ερωτήσεις («Γιατί το έκανες λοιπόν;»)
  και συμβουλές («Γιατί δεν…;»)
  Απαντήστε με λέξεις όπως «Α!..... Μμμμ… Καταλαβαίνω…»
 • Δώστε στο συναίσθημα μια ονομασία.
  Αντί να αρνείστε το συναίσθημα («Δεν αξίζει τον κόπο να στεναχωριέσαι»), δώστε του μια ονομασία.
  «Ακούγεται απογοητευτικό!»  «Πρέπει να ήταν ένα σοκ για σένα.»   «Πρέπει να σου λείπει.»
  Όσο ευγενικά κι αν πιέζουμε ένα παιδί να διώξει ένα αρνητικό συναίσθημα, είναι σίγουρο ότι έτσι θα στεναχωρηθεί ακόμη περισσότερο. Το παιδί που ακούει να περιγράφετε τα συναισθήματά του με συγκεκριμένες λέξεις νιώθει μεγάλη ανακούφιση, γιατί βλέπει ότι κάποιος έχει αναγνωρίσει την εσωτερική του εμπειρία.
 • Πραγματοποιείστε τις επιθυμίες του παιδιού σας στο χώρο του φαντασιακού.
  Αντί για λογικές εξηγήσεις, πείτε του, «Μακάρι να μπορούσα να σου δώσω ένα μαγικό χάπι για να καταλάβεις όλα αυτά τα προβλήματα των μαθηματικών!»
 • Δείξτε του ότι όλα τα συναισθήματα είναι αποδεκτά. Ορισμένες ενέργειες, όμως, πρέπει να περιοριστούν.
  «Καταλαβαίνω πόσο θυμωμένος είσαι. Αλλά καλύτερα να πεις στο φίλο σου αυτό που θέλεις με λόγια και όχι με μπουνιές.»
  Προσαρμοσμένο από τους Adele Faber και Elaine Mazllsh,
  How to Talk So Kids Can Learn, 1995.

   

                          ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
                                       Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014
  Αγαπητοί γονείς,
  Σας ενημερώνω ότι την Τρίτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση με τους γονείς των μαθητών της Δ1 τάξης με σκοπό τη γνωριμία-ενημέρωση και την καλύτερη δυνατή συνεργασία μας.

                                                      Η δασκάλα της τάξης
                                                      Άννα Μαρκαντωνάκη 
                                 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
                                                    Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014
    Αγαπητοί γονείς, 
  Σας ενημερώνω ότι την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 12.40, θα γίνει ενημέρωση γονέων του Γ1 τμήματος, στο χώρο του σχολείου.
                                                                                Η δασκάλα της τάξης
                                                                      Τσοντάκη Αικατερίνη

                                              ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
                                                  Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014  
  Αγαπητοί γονείς,
      Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου και ώρα 12.25 θα γίνει η πρώτη συνάντηση, με σκοπό τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων για την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας τόσο συνολικά, όσο και εξατομικευμένα. 
                                                                     Με εκτίμηση
                                                            Οι δασκάλες της Ε' Τάξης 

               
                                                       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
                                                                    Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014
        Αγαπητοί γονείς,
   Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και τα δύο τμήματα της Α΄ και της Β' τάξης  του σχολείου δε θα λειτουργήσουν  λόγω συνάντησης των εκπαιδευτικών  με τη σχολική σύμβουλο.                                                                                   Από το σχολείο

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                        Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

        Αγαπητοί γονείς,
     Τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου  το Ολοήμερο τμήμα του σχολείου θα λειτουργήσει κανονικά. Σας παρακαλούμε να φροντίσετε για το μεσημεριανό γεύμα των παιδιών, των οποίων η ώρα αναχώρησης από το σχολείο θα είναι στις 16.15.

                                                                             Από το σχολείο

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014
Αγαπητοί γονείς,
  Σας κάνουμε γνωστό ότι στο σχολείο μας θα λειτουργήσει και φέτος η σχολή γονέων. Η επιμόρφωση θα ξεκινήσει την Τετάρτη 1/10/2014 και ώρα 18.00 στην αίθουσα των εκδηλώσεων του σχολείου. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί από 10 έως 15 συναντήσεις.
Τα προγράμματα που θα παρέχονται είναι:
α). Σύγχρονη οικογένεια
β). Σύνδεση σχολείου-οικογένειας
γ). Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης
δ). Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα
ε). Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 Όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετέχουν στα παραπάνω προγράμματα, παρακαλούνται να προσέλθουν στο σχολείο, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
                                                                                 Από το σχολείο

                                     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
                                               Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2ο14
Αγαπητοί γονείς,
  Μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο σχολείο μας, σας ενημερώνουμε ότι από αύριο, Πέμπτη 25/9/2014, η λήξη των μαθημάτων για όλες τις τάξεις θα είναι στις 14.00.
  Το ολοήμερο προς το παρόν δε θα λειτουργήσει επειδή δεν έχει τοποθετηθεί εκπαιδευτικός.
                                                                               Από το σχολείο

                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                    Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014
  Παρακαλούμε πολύ, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.25΄, να έρθετε στο σχολείο προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που θα εργαστούμε κατά την εκμάθηση των γραμμάτων, τώρα που ολοκληρώθηκε το προγραφικό στάδιο.

 Θεωρούμε σημαντικότατη τη σωστή συνεργασία μεταξύ γονέων και δασκάλων στο στάδιο αυτό.
                                                                   Οι δασκάλες της Α΄τάξης
                                                                     Ευχαριστούμε πολύ!


                                                  
                                        ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
                                         Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2014 
Αγαπητοί γονείς,
 Σας ενημερώνουμε ότι η νέα σχολική χρονιά 2014-15 αρχίζει την Πέμπτη  11 Σεπτεμβρίου  με τον καθιερωμένο Αγιασμό που θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας στις 10.00.
 Ευχόμαστε σε όλους μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά και σας καλούμε να είστε αρωγοί, συνοδοιπόροι, συνεργάτες και φίλοι στην προσπάθειά μας για την πρόοδο και τη δημιουργική πορεία των παιδιών μας.
                                                                                                                    Από το σχολείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου