Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

«Οικονομική Ενίσχυση Οικογενειών Μαθητών»
Παρακαλούνται οι Διευθυντές / τριες των σχολείων να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά για την οικονομική ενίσχυση οικογενειών των μαθητών οι οποίοι φοίτησαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2014-15 στην σχολική τους μονάδα, είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οικογένειες των οποίων έχουν συνολικό φορολογούμενο εισόδημα έως και 3.000,00€, πραγματικό ή τεκμαρτό. Αφού συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, παρακαλούμε να αποσταλούν στη Διεύθυνσή μας, έως τις 6 Οκτωβρίου 2015.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
Αίτηση του δικαιούχου στην οποία να φαίνονται, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ.
Φωτοτυπία βιβλιαρίου λογαριασμού κατάθεσης δικαιούχου
Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος 2014-15 . Μόνο όσοι έχουν ολοκληρώσει κάποια τάξη του Δημοτικού το προηγούμενο σχολικό έτος μπορούν να κάνουν αίτηση.
Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος τρέχοντος έτους.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το συγκεκριμένο έτος.
Πληροφορίες στον αρμόδιο υπάλληλο, κ. Χαραλαμπάκη Στέργιο 2821047325.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου